[ps2id id=’paedagogik’ target=”/]

Målgruppe: 

 

Nordtofte

Lovgivning: Servicelovens § 66, stk. 1. nr. 5

Antal pladser: 6

Takst: 76.173 kr. pr. måned.

 

 

Målgruppe:

Unge fra 12 til 23 år, med tilknytningsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser eller omsorgssvigt. Derudover kan der være kormorbide tilstande som angst, depression, stressrelaterede tilstande, lettere misbrug eller lettere kriminel adfærd.

Målgruppen kan komme fra andre institutioner, plejefamilier eller fra eget netværk.

PÆDAGOGIK

Nordtofte er en familieligende institution, hvilke afspejler sig i vores indretning og tilgang til både de unge og familien.

Det er centralt for os, at familien føler sig hjemme og mødt, således at samværet imellem den unge og familien, forløber så naturligt som muligt.

Vi skaber et miljø hvor der fokuseres på kompetencer og muligheder frem for problemer og begrænsninger. De unge bliver støttet i at få sejre i livet og i at fastholde det vundne terræn.

Omsorg, gensidig tillid og ansvarlighed er nøgleord i processen.

 

 

 

[ps2id id=’metode’ target=”/]

 

 

METODE:

Vi tager udgangspunkt i en socialpædagogisk indsats, med en kognitiv og narrativ forståelsesramme.

Under alle forløb, er der fokus på udvikling og vedligeholdelse af færdigheder inden for:

 • Sociale færdigheder
 • Beskæftigelse
 • Almindelig dagligdags færdigheder
 • Psykisk
 • Sundhed
 • Fritid

Ovenstående områder, indgår som faste punkter, i vores statusattester. Her opstiller vi overordnet mål, delmål og metoder som vi ønsker at anvende, til at udvikle den enkelte unge, inden for de respektive områder.

Den unge er selv med til, at opstille sine udviklingsmål, for den kommende periode, samt evaluere på målene.

 

Indhold i ydelsen:

 • En socialpædagogisk udredning
 • En særlig tilrettelagt socialpædagogisk støtte
 • Døgndækning: med personale fysisk til stede
 • Forplejning, hygiejne, transport, internet, tv, lommepenge og tøjpenge, betaling af fritidsinteresser, pædagogiske aktiviteter og ferier er indeholdt i ydelsen.
 • En primær og sekundær kontaktperson
 • Individuelle samtaler, omkring temaer fra handleplanen/ udredningen eller aktuelle temaer
 • Støtte til at bibeholde/ udvide netværk
 • Støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter
 • Støtte til deltagelse i behandlingssystemet
 • Støtte til opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse
 • Coaching og vejledning i forhold til daglige udfordringer
 • Afdække og afprøve kompensationsmuligheder
 • Træning af ADL færdigheder
 • Træning af sociale færdigheder
 • Fokus på den psykiske balance og nedsættelse af stressorer

 

  Personale:

 • Alle vores medarbejder, har en lang erfaring, i forhold til arbejdet med målgruppen.
 • Kontaktpersonen har en socialfaglig baggrund, som enten pædagog, lærer, socialrådgiver eller sygeplejerske.
 • Medarbejderne udvikles løbende fagligt , inden for den kognitive metode og den narrative tilgang.
 • Vi modtager supervision fra kognitivt center, ”Wattar gruppen”, hvor vi har mulighed for at drøfte aktuelle temaer.
 • Flere har en efteruddannelse inden for det narrative og kognitive område, som enten terapeut, coach eller specialiseret mentor.
 • Vi har en stabil personalegruppe, hvor størstedelen har været med fra stedets begyndelse.

Nordtoftes mål med indsatsen:

 • At den unge bliver så selvstændig som mulig
 • At behovet for støtte er ikke eksisterende eller begrænset, efter endt forløb på Nordtofte
 • At det igennem forløbet, har været gennemskueligt for den unge, hvordan der er arbejdet med deres mål og effekten heraf
 • At den unge kan formå at overføre sine strukturer og nye færdigheder, så de er anvendelige efter Nordtofte
 • At den unge er i beskæftigelse

 

Opfølgning og dokumentation:

Efter de første 3 måneder, afleveres der en rapport, hvor der ligeledes inviteres til netværksmøde.

Herefter udarbejdes statusattest hver 6 måned og netværksmøde i forlængelse heraf.

Vi anvender BOSTED, til at dokumentere vores daglige arbejde og for at sikre at der arbejdes systematisk, med den unges mål.

Den unge er med til at udfærdige statusattesten, ved at komme med kommentar, samt have ønsker til mål for den næste periode.

[ps2id id=’faglighed’ target=”/]

 

 

FAGLIGHED

Vi er en fagligt bredt sammensat gruppe, som kan tilgodese mange af de unges behov. Af ansatte har vi en socialrådgiver og eksamineret kognitiv psykoterapeut, som varetager de individuelle samtaleforløb. Vi har en mekaniker, som laver praktiske projekter med de unge på vores værksted. Herudover har vi en sygeplejerske, som varetager de sundhedsfaglige områder og edukere de unge, i sundhedsfaglige spørgsmål – herunder medicin. Vi har ligeledes en lærer ansat, som kan fagligt screene de unge.